Dotacje

Obok pieniędzy unijnych dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy są najczęściej wybieraną opcją przez młodych przedsiębiorców.  Dofinansowanie  to, jest niewątpliwie ułatwieniem dla osób, które są gotowe na otwarcie własne firmy.  Są to środki jednorazowe i bezzwrotne, co oznacza, że są przyznawane raz i w przypadku, gdy nasz interes się rozkręci nie ma obowiązku ich zwrotu.

Expert Consulting oferuje pomoc w profesjonalnym opracowaniu wniosku o dotację na podjęcie działalności gospodarczej lub refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy.

Każdy wniosek  weryfikujemy pod kontem  pomysłu, posiadanego przez wnioskodawcę doświadczenia, przygotowujemy analizę finansową przedsięwzięcia  oraz weryfikujemy  zakupy od strony ich akceptacji przez Urząd Pracy.

Do wszystkich opracowywanych przeze nas dokumentów podchodzimy indywidualnie w oparciu o wytyczne i regulamin konkretnego projektu. Doradzamy również w zakresie pożądanych  przez Urząd Pracy załączników, które podnoszą wiarygodność wniosku.

Standardowy czas opracowania wniosku do Urzędu Pracy do to 2-3 dni robocze. Koszt sporządzenia kompletu dokumentacji jest zależny od rodzaju dofinansowania oraz profilu działalności.

Po otrzymaniu dofinansowania  pomagamy w założeniu działalności gospodarczej,  wyborze odpowiedniego biura rachunkowego oraz finansowaniu kolejnych inwestycji w miarę rozwoju firmy.

Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji i oceny szans na uzyskanie dotacji.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT DOTACJI Z PUP

 

Przed zgłoszeniem się po dofinansowanie z Urzędu Pracy należy spełnić kilka warunków, takich jak:

 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • osoba wnioskująca nie może być studentem studiów dziennych, może natomiast studiować zaocznie,
 • wnioskodawca nie może posiadać na swoim koncie innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • wnioskodawca nie może odmówić bez uzasadnienia przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • wnioskodawca nie może mieć na swoim koncie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat liczonych od dnia złożenia wniosku,
 • wnioskodawca nie otrzymał do tej pory bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności ani nie złożył w tym samym czasie wniosku o dotację w innym urzędzie.

Ubiegając się o dotację na założenie firmy , należy pamiętać o poręczeniach. Mogą nimi być:

 • poręczyciele,
 • weksel z poręczeniem wekslowym,
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • blokada rachunku bankowego.

Od momentu złożenia wniosku jego rozpatrywanie trwa około 30 dni. Urząd Pracy weryfikuje formalne i merytoryczne wypełnienie dokumentacji,  doświadczenie i kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy oraz ocenia rentowność planowanej działalności.  Jeśli wniosek jest rozpatrzony pozytywnie  przygotowanie umowy trwa około tygodnia. Po podpisaniu umowy przez wnioskodawcę i poręczycieli, pieniądze w ciągu kilku dni trafiają na konto. Następnym krokiem jest założenie działalności gospodarczej w terminie wskazanym w umowie. Dofinansowanie należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i w terminie wyznaczonym w umowie.

 Jeśli otrzymujący dotację nie dotrzyma warunków umowy lub zamknie działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 12 miesięcy, wtedy musi zwrócić wszystko co otrzymał wraz z odsetkami w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu środków.