📞︎ 693 408 160;
📞︎ 505 667 170;
📞︎ 602 838 230;
ul. Sienkiewicza 49 lok. 115,
15-002 Białystok
biuro@expert-consulting.pl
odpowiemy w ciągu doby

Pożyczka na rozwój turystyki

lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie

PODSTAWOWE PARAMETRY 

 • Maksymalna wartość pożyczki: 1 000 000,00 PLN.
 • Maksymalny okres spłaty: 84 miesiące (7 lat).
 • Maksymalna karencja w spłacie kapitału: 12 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty.
 • Oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty pożyczki i wynosi:
 • 1% w skali roku dla firm prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata,
 • 2% dla pozostałych przedsiębiorców.
 • Prowizja za sukces: 4-6% uzależniona od wartości przyznanej pożyczki, jednak nie mniej niż 6 000 PLN.
 • Pożyczka może być finansowana w 100% w ramach inwestycji – brak wymaganego wkładu własnego.
 • Wydatkowanie środków z pożyczki musi zostać udokumentowane w terminie 180 dni po uruchomieniu.
 • Pożyczka finansuje wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT.
 • Pożyczka jest objęta pomocą de minimis.
 • Przedsięwzięcie finansowane pożyczką musi być zlokalizowane na terenie Polski Wschodniej[1].
 • Decyzja o przyznaniu pożyczki jest podejmowania w oparciu o:
 • ocenę zdolności Przedsiębiorcy do całkowitej spłaty zobowiązania oraz
 • przedstawionego zabezpieczenia.
 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić nieruchomość lub/i środki trwałe o wartości minimalnej 150% wysokości wnioskowanej pożyczki.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POŻYCZKI? 

Przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą w branży turystycznej i pokrewnych[2], w szczególności w ramach następujących działów i grup PKD:

 • Zakwaterowanie
 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem
 • 1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski
 • 3 Transport wodny śródlądowy pasażerski
 • 1 Transport lotniczy pasażerski
 • 11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 79 Działalność związana z turystyką
 • 1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
 • 9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą
 • 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
 • 68 Obsługa rynku nieruchomości
 • 23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • 86 Opieka zdrowotna
 • 3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 47 Handel detaliczny
 • 21 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
 • 04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
 • 12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
 • 52 Produkcja lodów;
 • 86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
 • 29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna;
 • 42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
 • 32 Pozostała produkcja wyrobów;
 • 10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

III.   PRZEZNACZENIE POŻYCZKI 

 • CEL INWESTYCYJNY (wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych, organizacyjnych):
 • zakup lub budowa nieruchomości,
 • rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • dokonanie zasadniczych zmian w działalności, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • inwestycje w nowe wyposażenie i sprzęt.

Inwestycja może dotyczyć m.in. następujących obszarów:

 • obiekty noclegowe,
 • obiekty gastronomiczne,
 • infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
 • infrastruktura turystyki zdrowotnej,
 • infrastruktura kultury i rozrywki,
 • transport turystyczny,
 • organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne,
 • ekologiczne produkty,
 • produkty regionalne i tradycyjne, w tym także wzornictwo przemysłowe,
 • przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło,
 • inne inwestycje w branżach pokrewnych polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.
 • CEL OBROTOWY 

Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe do wysokości 50% pożyczki, przy czym jego przeznaczenie musi być bezpośrednio związane z realizacją inwestycji.

[1] Polska Wschodnia obejmuje obszar 6 województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i regionalnej części województwa mazowieckiego (region statystyczny mazowiecki regionalny – NUTS-2 – to powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom, gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock, garwoliński, siedlecki, łosicki, sokołowski, węgrowski, m. Siedlce, grójecki, sochaczewski, żyrardowski)

[2]   Branże pokrewne – wszelkiego rodzaju usługi z których potencjalnie mogą skorzystać turyści, bezpośrednio związane z miejscem lub obiektem odwiedzanym przez turystów. Będzie to np. działalność sportowa, rozrywkowa lub rekreacyjna – boiska, ujeżdżalnie, pływalnie, itp.