📞︎ 693 408 160; 📞︎ 505 667 170;
📞︎ 507 262 195; 📞︎ 602 838 230
ul. Sienkiewicza 49 lok. 115,
15-002 Białystok
biuro@expert-consulting.pl
odpowiemy w ciągu doby

Mikropożyczka

Nabór wniosków zakończony.

MIKROPOŻYCZKA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DLA KOGO ?

Mikropożyczka „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych” udzielana jest z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom, które:

 • ukończyły 30 lat i zamieszkują na terenie województwa podlaskiego,
 • bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo,
 • znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
 • odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilno-prawnych,
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) i reemigranci.

JAKIE SĄ WARUNKI POŻYCZKI ?

 • maksymalna kwota pożyczki od 01.09.2022  – 123 125,00 PLN, [20-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy z pożyczkobiorcą],
 • brak wymaganego wkładu własnego,
 • oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,2% w skali roku,
 • brak opłat, prowizji i ubezpieczeń,
 • maksymalny okres spłaty pożyczki – 7 lat (84 miesiące),
 • maksymalna karencja w spłacie pożyczki – 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
 • zabezpieczenie – poręczenie osób trzecich, nieruchomość, środki trwałe,
 • pożyczka rozliczana jest w 100%, maksymalnie po 6 miesiącach od uruchomienia środków.

 

NA  CO  MOŻNA  PRZEZNACZYĆ  ŚRODKI  Z  POŻYCZKI ?

Środki z pożyczki mogą być przeznaczone na cel:

 • INWESTYCYJNY: remont, adaptacja, modernizacja nieruchomości, wyposażenie, zakup samochodu, maszyn, narzędzi, zakup programów komputerowych, marketing,
 • OBROTOWY: towar, surowce.

JAKIE  SĄ WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA ?

 • finansowanie wydatków pokrytych ze środków EFSI, z innych funduszy, programów i środków Unii Europejskiej,
 • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały ukończone lub w pełni wdrożone,
 • spłatę zobowiązań,
 • refinansowania zadłużenia.

JAK  WYDATKOWAĆ  ŚRODKI  Z  POŻYCZKI ?

 • wydatkowanie środków pożyczki z musi zostać udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia jej uruchomienia,
 • w uzasadnionych przypadkach i na wniosek Klienta termin może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji,
 • dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny (np. umowa kupna-sprzedaży).

CO  MOŻE  BYĆ  ZABEZPIECZENIEM?

Wnioskodawca ma do wyboru następujące rodzaje zabezpieczeń pożyczki:

 • poręczenie osób fizycznych,
 • hipoteka,
 • zabezpieczenia rzeczowe,

przy czym Komisja pożyczkowa może zadecydować o ich zmianie lub rozszerzeniu.

JAK  WYGLĄDA  PROCES ?

 1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI POŻYCZKOWEJ

Wnioski przyjmujemy w biurze projektu: ul. Sienkiewicza 49 lok 115, 15-002 Białystok

 1. OCENA WNIOSKU I WYDANIE DECYZJI

Po dostarczeniu kompletnych dokumentów rekrutacyjnych przez wnioskodawcę Komisja Oceny Wniosków ma 14 dni na rozpatrzenie i poinformowanie o decyzji.

 1. ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSKODAWCA REJESTRUJE DZIAŁALNOŚĆ DOPIERO PO POZYTYWNEJ OCENIE WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI.

Jeśli dokumenty rekrutacyjne zostały ocenione pozytywnie wnioskodawca proszony jest o zarejestrowanie firmy i dostarczenie następujących dokumentów:

 • potwierdzenia rejestracji w CEIDG zawierającego REGON i NIP,
 • umowy na prowadzenie firmowego rachunku bankowego,
 • dokumentów potwierdzających ustanowienie stosownych zabezpieczeń,
 • zgłoszenie do ZUS-u, dokument ZZA lub ZUA
 1. PODPISANIE UMOWY I USTANOWIENIE ZAPEZPIECZEŃ

W momencie podpisania umowy firma założona przez pożyczkobiorcę musi posiadać status aktywnej, dodatkowo pożyczkobiorca musi posiadać pieczątkę firmową.

 1. URUCHOMIENIE POŻYCZKI

Uruchomienie pożyczki następuje w ciągu 7 dni od podpisania umowy

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK – DOKUMENTY DO POBRANIA ? 

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY (UWAGA! NALEŻY DRUKOWAĆ W KOLORZE)

 1. Wniosek o udzielenie Jednostkowej Pożyczki – kliknij tutaj (docx)
 2. Formularz Biznesplanu Inwestycji – kliknij tutaj
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych wnioskodawcy – kliknij tutaj
 4. Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy – kliknij tutaj
 5. Oświadczenie o niekaralności wnioskodawcy – kliknij tutaj
 6. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania – kliknij tutaj
 7. Upoważnienie BIG wnioskodawcy – kliknij tutaj
 8. Oświadczenie o pomocy de minimis – kliknij tutaj
 9. Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy (jeśli dotyczy) – kliknij tutaj
 10. Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych (jeśli dotyczy) – kliknij tutaj

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć :

 1. Zaświadczenie z Powiatowego/Miejskiego Urzędu Pracy potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę status bezrobotnego (dotyczy osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy)
 2. Zaświadczenie o osiąganych dochodach z tytułu zatrudnienia z ostatnich 3 miesięcy brutto i netto oraz ZUS RCA lub RMUA- imienny raport o należnych składkach z ostatnich 3 miesięcy (dotyczy osób zatrudnionych)
 3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny (jeśli dotyczy)

 

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI – DO WYBORU:

 1. Poręczenie osób fizycznych

DOKUMENTY DLA PORĘCZYCIELI:

 1. Oświadczenie poręczyciela – kliknij tutaj
 2. Oświadczenie majątkowe poręczyciela – kliknij tutaj
 3. Oświadczenie współmałżonka (jeśli dotyczy) – kliknij tutaj
 4. Upoważnienie BIG Info Monitor (dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) – kliknij tutaj
 5. Upoważnienie BIG Info Monitor (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych firm) – kliknij tutaj
 6. Zgoda na udostępnienie danych z dokumentu tożsamości poręczyciela i współmałżonka poręczyciela (jeśli dotyczy) – kliknij tutaj
 7. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych poręczyciela – kliknij tutaj
 8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych współmałżonka poręczyciela (jeśli dotyczy) – kliknij tutaj

Dodatkowo poręczyciel dołącza dokumenty potwierdzające wysokość dochodu:

 • UMOWA O PRACĘ:
  – zaświadczenie o dochodach z tytułu zatrudnienia z ostatnich 3 miesięcy brutto i netto,
  – ZUS RCA lub RMUA- imienny raport o należnych składkach z ostatnich 3 miesięcy
 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
  – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię PIT za ubiegły rok,
  – zestawienie finansowe za bieżący rok
 • EMERYTURA:
  – ostatnia waloryzacja,
  – potwierdzenie wpływu emerytury na konto.
 1. Zabezpieczenie na nieruchomości – ustanowienie hipoteki umownej wraz z rygorem egzekucji (do 150% wartości umowy)

Przy ustanowieniu hipoteki na nieruchomościach niezbędne będzie dokonanie ubezpieczenia nieruchomości z cesją na ARR, które będzie obowiązywało przez cały okres trwania pożyczki.

Niezbędne dokumenty:

 • Kopia aktu notarialnego nabycia nieruchomości,
 • Numer Księgi Wieczystej,
 • Zdjęcia nieruchomości (z zewnątrz oraz wewnątrz – każde pomieszczenie),
 • Wypis z rejestru gruntów (dotyczy tylko nieruchomości gruntowych),
 • Kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka (jeśli dotyczy),

UWAGA! ARR nie ustanawia hipotek umownych na nieruchomościach rolnych.

 Zabezpieczenia rzeczowe

 • Dokument potwierdzający nabycie środka trwałego,
 • Zdjęcia środka trwałego,
 • Kopia polisy ubezpieczeniowej środka trwałego (jeżeli jest ubezpieczony).

Gdy zabezpieczeniem ma być środek trwały finansowany z pożyczki  wymagana jest FV PROFORMA.

ROZLICZENIE POŻYCZKI:

REGULAMIN (obowiązuje od 25.01.2021 r.) – kliknij tutaj

Wzór umowy (obowiązuje od 25.01.2021 r.) – kliknij tutaj

Karta produktu- kliknij tutaj