📞︎ 693 408 160; 📞︎ 505 667 170;
📞︎ 507 262 195; 📞︎ 602 838 230
ul. Sienkiewicza 49 lok. 115,
15-002 Białystok
biuro@expert-consulting.pl
odpowiemy w ciągu doby

Pożyczka płynnościowa

Nabór zakończony.

 

Pożyczki Płynnościowe FPWP POIR udzielane na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców na terenie województwa lubelskiego i podlaskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19

 

CEL NA JAKI MOŻNA UZYSKAĆ POŻYCZKĘ:

 1. W ramach Instrumentu Finansowego – Pożyczka Płynnościowa POIR finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.
 2. Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo inwestycyjne, w tym np.:
  1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  2. zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
  3. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  4. zatowarowanie, półprodukty itp.,
  5. inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy,
  6. bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
 3. Jednostkowa Pożyczka może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy.

 

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI:

Parametry pożyczki

 1. Łączna kwota Jednostkowej Pożyczki POIR nie może przekraczać:
  1. dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Ostatecznego Odbiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo
  2. 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo
  3. jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.
 2. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące.
 3. Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy.
 4. Oprocentowanie: Pożyczka jest połączona z dotacją na pokrycie odsetek umownych, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek oraz dodatkowych kosztów.
 5. Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem pożyczki.

 

Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego lub podlaskiego.

Przedsiębiorstwo ubiegające się o pożyczkę musi wykazać, iż na dzień 31.12.2019 r. nie znajdowało się w trudnej sytuacji, a obecnie:

 • znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19, lub
 • jest nią zagrożone.

 

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

W przypadku pożyczki do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest weksel in blanco z deklaracją wekslową.

Dla pożyczki o wartości powyżej 100 tys. zł zabezpieczeniem jest weksel in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie, które może stanowić poręczenie osób trzecich, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeniowego oraz inne zaakceptowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

 

ROZLICZENIE POŻYCZKI:

Wydatkowanie środków z pożyczki musi nastąpić w terminie do 180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. W uzasadnionych przypadkach Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 180 dni na wniosek Pożyczkobiorcy.

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin NOWY – pobierz

Karta produktu – pobierz

Instrukcja składania wniosku – pobierz

 

I ZŁOŻENIE WNIOSKU

1. DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

1.1 Formularz wniosku o pożyczkę płynnościową – pobierz

1.2 Formularz Zapotrzebowanie na płynność – jeśli dotyczy – pobierz

1.3 Dane finansowe – księgowość uproszczona NOWY – jeśli dotyczy – pobierz

1.4 Dane finansowe – księgowość pełna NOWY – jeśli dotyczy – pobierz

1.5 Oświadczenie o niezaleganiu – pobierz

1.6 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP NOWY – pobierz

1.7 Oświadczenie majątkowe – pobierz

1.8 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

1.9 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – pobierz

1.10 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych) – pobierz

1.11 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla firm) – pobierz

1.12 Oświadczenie o korzystaniu z finansowania w ramach pożyczki płynnościowej POIR – pobierz

 

 

DODATKOWE WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WRAZ Z WNIOSKIEM

– umowa spółki i uchwała spółki w sprawie zaciągnięcia pożyczki (jeśli dotyczy),

– akt rozdzielności majątkowej / wyrok rozwód  (jeśli dotyczy),

– PIT / CIT za rok  2018, 2019 oraz 2020 (jeśli rozliczony) z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym,

– KPiR w przekroju miesięcznym lub Bilans i RZiS za rok 2018 i 2019, 2020

– KPiR w przekroju miesięcznym lub Bilans i RZiS za rozliczone miesiące 2021,

– Ewidencja Środków Trwałych z Tabelą Amortyzacji za rok 2018, 2019, 2020 i 2021 (jeśli dotyczy),

– zaświadczenie z banku potwierdzające numeru rachunku do przelewu środków pożyczki

(rachunek do  wypłaty środków powinien znajdować się na Białej Liście VAT),

– zezwolenia i koncesje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli dotyczy),

– akt własności/ umowa najmu/ umowa użyczenia lokalu przeznaczonego na cele prowadzenia działalności g.

–  opinie z banków, w których pożyczkobiorca korzysta z kredytów firmowych, zawierające następujące informacje:

 • aktualne zadłużenie kredytowe lub z tytułu poręczenia oraz zastosowane zabezpieczenia,
 • terminowość spłaty dotychczas udzielanych kredytów,
 • obciążenie rachunków tytułami egzekucyjnymi.

– Inne dokumenty – ARR ma prawo, w poszczególnych przypadkach, wymagać od Wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów, w stosunku do przedstawionych na powyższej liście, jeżeli uzna, że jest to niezbędne dla oceny danego wniosku.

 

 1. DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA WNIOSKODAWCY (JEŚLI DOTYCZY)

2.1 Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy/pożyczkobiorcy – pobierz

2.2 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

2.3 Akt rozdzielności majątkowej – jeśli dotyczy

 

 1. ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI W FORMIE PORĘCZENIA

DOKUMENTY DLA PORĘCZYCIELA

3.1 Oświadczenie poręczyciela – pobierz

3.2 Zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu (dot. osób pracujących) – pobierz

3.3 Książka przychodów i rozchodów / Ewidencja przychodów / Sprawozdanie finansowe (obejmujące tylko rachunek zysków i strat, bilans) za ostatnie dwa lata działalności oraz okres bieżący (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą) – jeśli dotyczy

3.4 PIT/CIT roczny za rok 2018, 2019 i 2020 jeśli rozliczony (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą) – jeśli dotyczy

3.5 Oświadczenie majątkowe – pobierz

3.6 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

3.7 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych) – pobierz

3.8 Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych firm) – pobierz

DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA (JEŚLI DOTYCZY)

3.9. Oświadczenie współmałżonka – pobierz

3.10. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz

3.11. Akt rozdzielności majątkowej – jeśli dotyczy