📞︎ 693 408 160;
📞︎ 505 667 170;
📞︎ 602 838 230;
ul. Sienkiewicza 49 lok. 115,
15-002 Białystok
biuro@expert-consulting.pl
odpowiemy w ciągu doby

Pożyczka płynnościowa

Nabór wniosków zakończony.

 

1. Pożyczka Płynnościowa POIR

Pożyczka Płynnościowa POIR przeznaczona jest na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub oddział/stałe miejsce lub dodatkowe stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 lub rosyjską agresją wobec Ukrainy.

2. Parametry pożyczki

 • Kwota pożyczki: do 1.000.000,00 zł (możliwość zwiększenia do 1.500.000,00 zł pod warunkiem, że udział wydatków wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną wyniesie minimum 30%.)
 • Okres spłaty: do 72 miesięcy
 • Okres karencji: do 6 miesięcy (przy czym karencja wydłuża okres spłaty, z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 72 miesiące)
 • Oprocentowanie:

– na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – 0% 

– na warunkach rynkowych 

3. Cel finansowania:

W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia polegające na zapewnieniu bieżącej płynności firmy lub odbudowie jej działalności, w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemiąCOVID-19 lub rosyjską agresją wobec Ukrainy.

Środki z Jednostkowe Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, w tym kosztów leasingu, najmu długoterminowego itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,
 • wydatki inwestycyjne, np.:

– mają cena celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego,

– wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii.

4. Warunki udzielania pożyczki

Jednostkowa Pożyczka może finansować do 100% wydatków Ostatecznego Odbiorcy.

Grupa docelowa: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział w województwie podlaskim ubiegające się o Jednostkową Pożyczkę muszą przedstawić uzasadnienie potwierdzające, że spełniają co najmniej jeden z warunków:

 • konsekwencje epidemii COVID w istotny sposób spowodowały (historycznie lub na moment składania wniosku o pożyczkę) problemy przedsiębiorcy z płynnością lub uprawdopodobnią ryzyko wystąpienia takiej sytuacji w najbliższej przyszłości, lub
 • w okresie od 24.02.2022 r. zaczęły doświadczać problemów z płynnością w związku z sytuacją gospodarczą spowodowaną skutkami agresji Rosji na Ukrainę i są one odczuwalne wg stanu na dzień złożenia wniosku o pożyczkę, lub
 • dotkliwie odczuły wzrosty kosztów produkcji / kosztów bieżącej działalności w związku ze wzrostem cen energii lub surowców (m.in. gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla kamiennego, zbóż), i są one odczuwalne według stanu na dzień złożenia wniosku o pożyczkę, lub
 • negatywne konsekwencje sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19 lub agresją Rosji na Ukrainę, spowodowały konieczność pozyskania     finansowania do realizacji inwestycji mających na celu odbudowę lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, lub zmianę dotychczasowego modelu biznesowego, lub wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną.

Informacje dodatkowe:

 • Brak innych opłat i prowizji
 • Wkład własny nie jest wymagany
 • Zabezpieczenie: Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, cesja wierzytelności środków z rachunku bankowego oraz inne zaakceptowane przez ARR