📞︎ 693 408 160;
📞︎ 505 667 170;
📞︎ 602 838 230;
ul. Sienkiewicza 49 lok. 115,
15-002 Białystok
biuro@expert-consulting.pl
odpowiemy w ciągu doby

Pożyczka na innowacje

I.   PODSTAWOWE PARAMETRY

o  Maksymalna wartość pożyczki: 1 500 000,00 PLN.

 o  Maksymalny okres spłaty: 84 miesiące (7 lat).

 o  Maksymalna karencja w spłacie kapitału: 6 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża
okresu spłaty.

 o  Jeden przedsiębiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę, przy czym ich łączna
wartość nie może przekroczyć kwoty 1 500 000 PLN.

o  Oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty pożyczki i wynosi:

·   1% w skali roku na inwestycje produkcyjne realizowane w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu (RIS3)*,

·     2% na pozostałe inwestycje.

o  Prowizja za sukces: 4-6% uzależniona od wartości przyznanej pożyczki, jednak nie
mniej niż 6 000 PLN.

o   Pożyczka może być finansowana w 100% w ramach inwestycji – brak wymaganego wkładu
własnego.

o   Wydatkowanie środków z pożyczki musi zostać udokumentowane w terminie 90 dni po
uruchomieniu. W wyjątkowych przypadkach termin może zostać wydłużony o kolejne
90 dni.

o   Pożyczka finansuje wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT.

o   Pożyczka jest objęta pomocą de minimis.

o   Przedsięwzięcie finansowane pożyczką musi być zlokalizowane na terenie Polski Wschodniej

o   Decyzja o przyznaniu pożyczki jest podejmowania w oparciu o:

·    ocenę zdolności Przedsiębiorcy do całkowitej spłaty zobowiązania oraz

·    przedstawionego zabezpieczenia.

o  Zabezpieczenie pożyczki może stanowić nieruchomość lub/i środki trwałe o wartości minimalnej 150%
wysokości wnioskowanej pożyczki.

II.   PRZEZNACZENIE POŻYCZKI 

CEL INWESTYCYJNY

Pożyczki są przeznaczone na Inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych,
procesowych, marketingowych lub organizacyjnych.

Pożyczki mogą finansować Inwestycje, w szczególności ukierunkowane na zwiększenie
zaawansowania technologicznego, poziomu automatyzacji, robotyzacji i zdolności
do wdrażania innowacji oraz wykorzystujących zielone technologie, GOZ, Przemysł
4.0. Preferencje uzyskają inwestycje produkcyjne realizowane w obszarach
inteligentnych specjalizacji regionu.

o   CEL OBROTOWY 

Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe do wysokości
50% pożyczki
, przy czym jego przeznaczenie musi być bezpośrednio związane z
realizacją inwestycji.

       * RIS3 – Rdzeń inteligentnych specjalizacji województwa podlaskiego stanowią:

      1.   Przemysł rolno-spożywczy i sektory z nim powiązane, w szczególności ICT (m.in. wydajne rolnictwo,
precyzyjna produkcja roślinna i zwierzęca, przemysł spożywczy, produkcja i przetwórstwo mleka,
biożywność).

2.  Przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy i  sektory z nim powiązane, w szczególności ICT (m. in.

    przetwórstwo metali, produkcja maszyn i urządzeń, w szczególności na potrzeby rolnictwa, budownictwa, leśnictwa i przemysłu spożywczego, produkcja statków i łodzi, robotyka, przemysł 4.0).

3.  Sektor medyczny, nauki o życiu i sektory z nim powiązane, w szczególności ICT (m. in. diagnostyka chorób cywilizacyjnych, genetyka i biologia molekularna,
wytwarzanie produktów leczniczych, nowoczesne metody terapii, w tym leczenia
bezpłodności, technologie inżynierii medycznej, biotechnologia/bioinformatyka,
medycyna regeneracyjna, srebrna gospodarka, rehabilitacja, fizykoterapia,
turystyka zdrowotna, implanty medyczne, technologie sensorowe oraz robotyka w
medycynie).

4.   Ekoinnowacje, nauki o środowisku i sektory z nim powiązane, w szczególności ICT (m.in.:
ekoinnowacje; ekorozwój, inżynieria ekologiczna, badania
nad bioróżnorodnością, ekoturystyka; rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne,
zrównoważone pozyskiwanie i przetwarzanie drewna, OZE, budownictwo zasobo-
i energooszczędne, produkcja domów prefabrykowanych, gospodarka obiegu
zamkniętego, technologie efektywności energetycznej, rozwiązania
dla elektromobilności, systemy zarządzania wodą).