📞︎ 693 408 160; 📞︎ 505 667 170;
📞︎ 507 262 195; 📞︎ 602 838 230
ul. Sienkiewicza 49 lok. 115,
15-002 Białystok
biuro@expert-consulting.pl
odpowiemy w ciągu doby

Wsparcie w starcie

Nabór wniosków zakończony.

Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

DLA KOGO ?

Z programu mogą skorzystać osoby niezatrudnione oraz niewykonujące innej pracy zarobkowej:

 • studenci ostatniego roku studiów (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich),
 • poszukujący pracy absolwenci szkoły i uczelni– do 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy,
 • poszukujący pracy opiekun osoby niepełnosprawnej,
 • podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej lub poszukującego pracy absolwenta, w tym skierowanego przez powiatowy urząd pracy,
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) i reemigranci.

JAKIE SĄ WARUNKI POŻYCZKI ?

 • maksymalna kwota pożyczki  od 01.09.2022  – 140 115,20 PLN, [20-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy z pożyczkobiorcą],
 • brak wymaganego wkładu własnego,
 • oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 1,45% w skali roku,
 • oprocentowanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, a także pożyczki dla poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych wynosi 0,58% w skali roku,
 • brak opłat, prowizji i ubezpieczeń,
 • maksymalny okres spłaty pożyczki – 7 lat (84 miesiące),
 • maksymalna karencja w spłacie pożyczki – 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
 • zabezpieczenie – poręczenie osób trzecich, nieruchomość, środki trwałe,
 • pożyczka rozliczana jest w 100%, po 7 miesiącach od uruchomienia środków.
 • bezpłatne usługi szkoleń i doradztwa

NA  CO  MOŻNA  PRZEZNACZYĆ  ŚRODKI  Z  POŻYCZKI ?

Środki z pożyczki mogą być przeznaczone na cel:

 • INWESTYCYJNY: remont, adaptacja, modernizacja nieruchomości, wyposażenie, zakup samochodu, maszyn, narzędzi, zakup programów komputerowych, marketing, najem lokalu, leasing – opłata wstępna,
 • OBROTOWY: towar, surowce.

JAKIE  SĄ WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA ?

 • finansowanie wydatków pokrytych ze środków EFSI, z innych funduszy, programów i środków Unii Europejskiej,
 • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały ukończone lub w pełni wdrożone,
 • spłatę zobowiązań,
 • refinansowania zadłużenia

JAK  WYDATKOWAĆ  ŚRODKI  Z  POŻYCZKI ?

 • W ciągu 30 dni od daty poniesienia ostatniego wydatku ze środków pożyczki, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 7 miesięcy od dnia otrzymania środków pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedłożenia pośrednikowi finansowemu sprawozdania z wykorzystania uruchomionych środków wraz z fakturami za zakupione towary i usługi, umowami sprzedaży, rachunkami lub innymi dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki i koszty.

CO  MOŻE  BYĆ  ZABEZPIECZENIEM?

Wnioskodawca ma do wyboru następujące rodzaje zabezpieczeń pożyczki:

 • poręczenie osób fizycznych,
 • hipoteka,
 • zabezpieczenia rzeczowe,

przy czym Komisja pożyczkowa może zadecydować o ich zmianie lub rozszerzeniu.

JAK  WYGLĄDA  PROCES ?

 1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI POŻYCZKOWEJ

Wnioski przyjmujemy za pośrednictwem platformy

 1. OCENA WNIOSKU I WYDANIE DECYZJI

Po dostarczeniu kompletnych dokumentów rekrutacyjnych przez wnioskodawcę Komisja Oceny Wniosków ma 14 dni na rozpatrzenie i poinformowanie o decyzji.

 1. ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSKODAWCA REJESTRUJE DZIAŁALNOŚĆ DOPIERO PO POZYTYWNEJ OCENIE WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI.

Jeśli dokumenty rekrutacyjne zostały ocenione pozytywnie wnioskodawca proszony jest o zarejestrowanie firmy i dostarczenie następujących dokumentów:

 • potwierdzenia rejestracji w CEIDG zawierającego REGON i NIP,
 • umowy na prowadzenie firmowego rachunku bankowego,
 • dokumentów potwierdzających ustanowienie stosownych zabezpieczeń,
 1. PODPISANIE UMOWY I USTANOWIENIE ZABEZPIECZEŃ

W momencie podpisania umowy firma założona przez pożyczkobiorcę musi posiadać status aktywnej, dodatkowo pożyczkobiorca musi posiadać pieczątkę firmową.

 1. URUCHOMIENIE POŻYCZKI

Uruchomienie pożyczki następuje w ciągu 7 dni od podpisania umowy

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK – DOKUMENTY DO POBRANIA ? 

Informujemy, iż od dnia 15.10.2019 r. wnioski o POŻYCZKĘ PODSTAWOWĄ w ramach programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie” przyjmujemy tylko on-line za pośrednictwem platformy internetowej – kliknij tutaj

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

 1. Wniosek o udzielenie pożyczki – pobierz
 2. Oświadczenie majątkowe – pobierz
 3. Oświadczenie o niezatrudnieniu – pobierz
 4. Upoważnienie BIG dla osób fizycznych – pobierz
 5. Oświadczenie o pomocy de minimis – pobierz
 6. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o udzielenie pomocy de minimis – pobierz
 7. Zakres danych osobowych – pobierz
 8. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania – pobierz
 9. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – pobierz
 10. Oświadczenie o byciu opiekunem osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy) – pobierz

Dodatkowo do wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć:

 1. oświadczenie zgodności danych osobowych – pobierz
 2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego rozdzielność majątkową oraz innych dokumentów potwierdzających stan cywilny (jeśli dotyczy);
 3. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię odpisu dyplomu wnioskodawcy lub zaświadczenie o uzyskanym wykształceniu (dotyczy absolwentów szkół i uczelni);
 4. zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę statusu bezrobotnego  (dotyczy bezrobotnych);
 5. zaświadczenie z wyższej uczelni o kontynuacji przez wnioskodawcę nauki na ostatnim roku studiów (dotyczy studentów ostatniego roku studiów);
 6. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (dotyczy opiekunów osoby niepełnosprawnej).

Fundusz pożyczkowy zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA WNIOSKODAWCY (jeśli dotyczy)

 1. Oświadczenie współmałżonka/ki – pobierz
 2. Oświadczenie zgodności danych osobowych – pobierz
 3. Zakres danych osobowych – pobierz

Fundusz pożyczkowy zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI – DO WYBORU:

 1. Poręczenie osób fizycznych

DOKUMENTY DLA PORĘCZYCIELI:

 1. Oświadczenie poręczyciela – pobierz
 2. Oświadczenie majątkowe – pobierz
 3. Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych) – pobierz
 4. Upoważnienie BIG InfoMonitor (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz pozostałych firm) – pobierz
 5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz
 6. Oświadczenie zgodności danych osobowych – pobierz

DOKUMENTY DLA WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA (JEŚLI DOTYCZY):

 1. Oświadczenie współmałżonka – pobierz
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz
 3. Oświadczenie zgodności danych osobowych – pobierz

Dodatkowo poręczyciel dołącza dokumenty potwierdzające wysokość dochodu:

 • UMOWA O PRACĘ:
  – zaświadczenie o dochodach z tytułu zatrudnienia z ostatnich 3 miesięcy – pobierz
  – ZUS RCA lub RMUA- imienny raport o należnych składkach z ostatnich 3 miesięcy
 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
  – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię PIT za ubiegły rok,
  – zestawienie finansowe za bieżący rok
 • EMERYTURA:
  – ostatnia waloryzacja,
  – potwierdzenie wpływu emerytury na konto.
 1. Zabezpieczenie na nieruchomości – ustanowienie hipoteki umownej wraz z rygorem egzekucji (do 150% wartości umowy)

Przy ustanowieniu hipoteki na nieruchomościach niezbędne będzie dokonanie ubezpieczenia nieruchomości z cesją na ARR, które będzie obowiązywało przez cały okres trwania pożyczki.

Niezbędne dokumenty:

 • Kopia aktu notarialnego nabycia nieruchomości,
 • Numer Księgi Wieczystej,
 • Zdjęcia nieruchomości (z zewnątrz oraz wewnątrz – każde pomieszczenie),
 • Wypis z rejestru gruntów (dotyczy tylko nieruchomości gruntowych),
 • Kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, na której ma być ustanowiona hipoteka (jeśli dotyczy),

UWAGA! ARR nie ustanawia hipotek umownych na nieruchomościach rolnych.

 1. Zabezpieczenia rzeczowe
 • Dokument potwierdzający nabycie środka trwałego,
 • Zdjęcia środka trwałego,
 • Kopia polisy ubezpieczeniowej środka trwałego (jeżeli jest ubezpieczony).

Gdy zabezpieczeniem ma być środek trwały finansowany z pożyczki  wymagana jest FV PROFORMA.

PODPISANIE UMOWY

 • Wzór umowy pożyczki – pobierz
 • Tabela prowizji i opłat – pobierz
 • Wniosek o udzielenie pomocy de minimis – pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz
 • Oświadczenie o braku podwójnego finansowania – pobierz

ROZLICZENIE POŻYCZKI

 • wytyczne dot. rozliczania pożyczki – pobierz
 • rozliczenie pożyczki (tabela) – pobierz

REGULAMIN – POBIERZ

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU – POBIERZ

POŻYCZKA UZUPEŁNIAJĄCA na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy (jako dodatkowa pożyczka dla osób, które uzyskały pożyczkę podstawową) –  kliknij tutaj

POŻYCZKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy –  kliknij tutaj