📞︎ 693 408 160;
📞︎ 505 667 170;
📞︎ 602 838 230;
ul. Sienkiewicza 49 lok. 115,
15-002 Białystok
biuro@expert-consulting.pl
odpowiemy w ciągu doby

Wsparcie w starcie

 

Kto może się ubiegać o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej?

 • bezrobotni;
 • poszukujący pracy, niezatrudnieni i niewykonujący innej pracy zarobkowej;
 • studenci ostatniego roku studiów, niezatrudnieni i niewykonujący innej pracy zarobkowej;
 • poszukujący pracy opiekunowie osób z niepełnosprawnością;
 • poszukujący pracy, których średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia.

 Jakie są warunki?

 • maksymalna kwota pożyczki:  150 807,20 PLN [20-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy z pożyczkobiorcą – kwota aktualizowana raz na kwartał],
 • brak wymaganego wkładu własnego,
 • oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi:
 • 0,58% dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych oraz dla poszukujących pracy opiekunów osób z niepełnosprawnościami
 • 1,45% dla pozostałych osób [ aktualizowane raz na kwartał],
 • brak opłat, prowizji i ubezpieczeń,
 • maksymalny okres spłaty pożyczki: 7 lat  (84 miesiące),
 • maksymalna karencja w spłacie pożyczki: 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia,
 • zabezpieczenie (150% pożyczki): poręczenie osób trzecich, nieruchomość,
 • pożyczka rozliczana jest w 100%, po 7 miesiącach od uruchomienia środków.

Na co mogą być przeznaczone środki z pożyczki?

 • INWESTYCYJNY:  remont, adaptacja, modernizacja nieruchomości, wyposażenie, zakup samochodu, maszyn, narzędzi, zakup programów komputerowych, marketing, leasing – opłata wstępna,
 • OBROTOWY:  towar, surowce,
 • BIEŻĄCY:  najem lokalu, czynsz.

Umorzenie pożyczki:

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej podlega jednorazowo umorzeniu w części równej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, przyjmowanego w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, jednak nie wyższej niż 50% wartości pożyczki, na wniosek pożyczkobiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. Na etapie ubiegania się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej:
 •  był osobą bezrobotną lub opiekunem osoby z niepełnosprawnością,
 • nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • w przypadku osoby bezrobotnej – w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku: nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania; nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy; po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie,
 • w przypadku opiekuna osoby z niepełnosprawnością – w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, pracy interwencyjnej, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych;
 1. Prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy;
 2. Nie zalegał ze spłatą pożyczki;
 3. Nie otrzymał jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy.