📞︎ 693 408 160;
📞︎ 505 667 170;
📞︎ 602 838 230;
ul. Sienkiewicza 49 lok. 115,
15-002 Białystok
biuro@expert-consulting.pl
odpowiemy w ciągu doby

Pożyczka OZE w gospodarce

lubelskie

I.   PODSTAWOWE PARAMETRY

 • Maksymalna wartość pożyczki: 10 000 000,00 PLN.
 • Maksymalny okres spłaty: 120 miesięcy (10 lat).
 • Maksymalna karencja w spłacie kapitału: 12 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty.
 • Pożyczka może finansować następujące typy inwestycji:
 • Budowa instalacji do produkcji biopłynów i biometanu, biopaliw II i III generacji.
 • Budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej (również z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci).
 • Budowa i rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania ciepła (również z magazynami ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE).
 • Budowa/rozbudowa/przebudowa lokalnych źródeł energii produkujących energię elektryczną i/lub ciepło/paliwa zdekarbonizowane z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości w oparciu o lokalne zidentyfikowane zasoby lub wraz z infrastrukturą sieciową. Typ Inwestycji dedykowany jest wyłącznie klastrom energii, spółdzielniom energetycznym oraz obywatelskim społecznościom energetycznym.
 • Pożyczkobiorcami mogą być:
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • spółki prawa handlowego w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki,
 • spółdzielnie energetyczne,
 • porozumienia cywilnoprawne reprezentowane przez klastry energii,
 • obywatelskie społeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej.
 • Oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty pożyczki i wynosi:
 • 2,5% w skali roku dla inwestycji dotyczących wykorzystania energii słonecznej oraz biomasy,
 • 3,5% w skali roku dla pozostałych inwestycji.
 • Koszty związane z zakupem magazynów energii elektrycznej lub cieplnej dla źródeł OZE są objęte wsparciem dotacyjnym.  Maksymalna wysokość dotacji wynosi 65% wartości pożyczki.
 • Prowizja za sukces: 5-7% uzależniona od wartości przyznanej pożyczki, jednak nie mniej niż 10 000 PLN.
 • Pożyczka może być finansowana w 100% w ramach inwestycji – brak wymaganego wkładu własnego.
 • Pożyczka finansuje wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT.
 • Decyzja o przyznaniu pożyczki jest podejmowania w oparciu o:
 • ocenę zdolności Przedsiębiorcy do całkowitej spłaty zobowiązania oraz
 • przedstawionego zabezpieczenia.
 • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić:
 • realizowana inwestycja – przy spełnieniu określonych warunków,
 • nieruchomość lub/i środki trwałe o wartości minimalnej 150% wysokości pożyczki.

II.   WYMOGI DOTYCZĄCE INWESTYCJI

 • Realizowane inwestycje muszą spełniać warunki demarkacji, która dotyczy dozwolonej, sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych danego rodzaju OZE wchodzącego w zakres Inwestycji:
 • Instalacje wytwarzające energię elektryczną (wraz z magazynami energii):

a. wiatr – nie więcej niż 5 MWe,

b. biomasa – nie więcej niż 5 MWe,

c. biogaz – nie więcej niż 0,5 MWe,

d. woda – nie więcej niż 5 MWe,

e. promieniowanie słoneczne – nie więcej niż 0,5 MWe.

 • Instalacje wytwarzające ciepło (wraz z magazynami ciepła):

a. biomasa – nie więcej niż 5 MWth,

b. biogaz – nie więcej niż 0,5 MWth,

c. geotermia – nie więcej niż 2 MWth,

d. promieniowanie słoneczne – nie więcej niż 0,5 MWth.

 • Pojemność magazynu energii elektrycznej w [kWh] nie może być większa niż połowa mocy zainstalowanej w nowych/budowanych źródłach odnawialnych w [kW] i powinna być adekwatna do zapotrzebowania Wnioskodawcy. W uzasadnionych przypadkach wynikających z analizy wykonalności projektu OZE, pojemność magazynu energii elektrycznej w [kWh] może zostać zwiększona do 75% mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych w [kW] w ramach Inwestycji.